Acționarul și Acțiunea

  • ACȚIONAR: persoană fizică sau juridică, care detțne acțiuni la una sau mai multe societăți pe acțiuni
  • ACȚIONAR SEMNIFICATIV: persoana care singură ori împreună cu alte persoane, deține sau este proprietar de acțiuni sau alte valori mobiliare, care, cumulate ar reprezenta cel puțin 5% din capitalul subscris al emitentului sau i-ar conferi cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor
  • ACȚIUNE: hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă din capitalul unei societăți pe acțiuni. Acțiunile sunt de valori egale, conferind deținătorilor drepturi egale de a participa la adunările generale, drept de vot, de a lua parte la administrarea și controlul societății, de a participa la împărțirea rezultatelor financiare ale societății proporțional cu valoarea acțiunilor pe care le dețin. Acțiunile sunt indivizibile, iar valoarea lor nominală se stabilește prin contractul de societate sau statut.
  • ACȚIUNE LA PURTĂTOR: este un tip de acțiune care nu are indicat pe ea numele și prenumele titularului și care conferă deținătorului, oricare ar fi el, toate drepturile ce decurg din aceasta. În cazul în care în contractul de societate nu s-a precizat altfel, acțiunile emise vor fi la purtător.
  • ACȚIUNE NOMINATIVĂ: tip de acțiune care are înscris pe ea numele acționarului și care nu poate fi transmisă altei persoane fără acordul societății. Acțiunea nominativă poate fi platită și în tranșe.Legea prevede ca acțiunile emise de societățile bancare să fie acțiuni nominative.