Ce este și ce face o S.S.I.F

Serviciile de investiții financiare privind instrumentele financiare pot fi prestate cu titlu profesional numai de către intermediarii – societăți de servicii de investiții financiare -autorizate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor derulate pe piața de capital. Intermediarii care prestează servicii de investiții financiare în România sunt înscriși în registrul ținut de ASF. În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul ASF.

Deoarece piața de capital este indisolubil legată de societățile de servicii de investiții financiare, funcțiile lor sunt punctuale și se concretizează în:

 • atragerea de capital prin punerea în legătură a investitorilor (celor ce au bani) cu cei care au nevoie de bani (emitenți de titluri – societăți, guverne);
 • funcția de mecanism al prețurilor;
 • transformarea investițiilor în lichidității;
 • proliferarea produselor pieței.

Serviciile și activitățile de investiții reglementate de legea privind piețele de instrumente financiare sunt:

 1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
 2. Executarea ordinelor în numele clienților
 3. Tranzacționarea pe cont propriu
 4. Administrarea de portofolii
 5. Consultanță de investiții
 6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament fer
 7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm
 8. Operarea unui SMT
 9. Operarea unui SOT

La acestea se adaugă următoarele servicii conexe:

 1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt.
 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul
 3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi
 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții
 5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare
 6. Serviciile legate de subscriere
 7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secțiune sau în secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

Ca instituție cu rol de reglementare ASF emite reglementări privind natura, caracteristicile precum și a modul de derularea a serviciilor de mai sus. Întreprinderea acestora în întregime sau în parte depinde de autorizația din partea ASF și de nivelul capitalului inițial aflat la dispoziția S.S.I.F-ului.

Autorizația acordată de ASF unei S.S.I.F. va menționa expres serviciile pe care aceasta le poate presta conform prevederilor legale și nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe. Intermediarul poate începe activitatea la data acordării autorizației, sub condiția dobândirii calității de membru al unui fond de compensare a investitorilor. Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) este un fond din România înființat 2005, având ca scop colectarea contribuțiilor membrilor și compensarea investitorilor, în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Compensarea investitorilor se face în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu reglementările ASF, plafonul actual este de 20.000 euro.

S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului stabilite de lege și prin reglementările ASF, pe toată durata desfășurării activității, și este nevoită să notifice sau să supună în prealabil autorizării, după caz, ASF orice modificare în modul ei de organizare și funcționare.

ASF are dreptul să suspende sau să retragă autorizația S.S.I.F., în caz de nerespectare a prevederilor legale, inclusiv dacă nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizației.

În scopul protecției investitorilor, asigurării stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor, S.S.I.F. este obligată să evidențieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienți, să deschidă și să utilizeze separat conturi bancare în nume propriu și conturi bancare în numele clienților. De asemenea, instrumentele financiare ale clienților trebuie evidențiate în conturi separate, să asigure păstrarea în siguranță a acestora și să nu facă uz de niciunul dintre instrumentele financiare aflate în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea.

Intermediarii trebuie să asigure un sistem de guvernanță corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității. Totodată, trebuie să se asigure că membrii organului de conducere și persoanele care dețin funcții-cheie sunt adecvate, au conștiințele, competențele și experiența profesională necesare postului, și nu în ultimul rând, respectă cerințele privind buna reputație, onestitate și integritate. La rândul lor, persoanele care prestează serviciile și activitățile de investiți trebuie să respecte în mod continuu reglementările stabilite de către autoritățile de supraveghere, iar S.S.I.F-ul în numele căruia activează este deplin responsabil de activitatea prestată de personalul său și de agenții delegați.

 

Andrei Dragos Mihai,

Broker Goldring