Client Retail/Profesional

Client de retail – client care nu este client profesional

Client profesional – Un client profesional este un client care are experienţa, cunoştinţele şi competenţa
necesare pentru a lua propriile decizii de investiţii şi a evalua corect riscurile implicate. Pentru
a fi considerat client profesional, clientul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Categorii de clienţi consideraţi clienţi profesionali – Următoarele categorii de clienţi sunt consideraţi profesionali pentru toate serviciile şi activităţile de investiţii şi instrumentele financiare în sensul prezentei legi:

a) Entităţile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe pieţele financiare. Lista
următoare include toate entităţile autorizate care desfăşoară activităţi caracteristice entităţilor
menţionate: entităţi autorizate în România sau într-un stat membru în temeiul unei directive,
entităţi autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru fără raportare la o
directivă şi entităţi autorizate sau reglementate de o ţară terţă:
1.instituţii de credit;
2.firme de investiţii şi S.S.I.F.;
3.alte instituţii financiare autorizate sau reglementate;
4.societăţi de asigurare;
5.organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora;
6.fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora;
7.entităţi care efectuează tranzacţii cu mărfuri şi instrumente derivate pe acestea;
8.traderi;
9.alţi investitori instituţionali.

b) Marile întreprinderi care întrunesc două dintre următoarele criterii, la nivel individual:
1.totalul bilanţului: 20.000.000 EUR;
2.cifra de afaceri netă: 40.000.000 EUR;
3.fonduri proprii: 2.000.000 EUR.

c) Guvernele naţionale şi regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria
publică la nivel naţional sau regional, băncile centrale, instituţiile internaţionale şi
supranaţionale, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală
Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi alte organizaţii internaţionale similare;

d) Alţi investitori instituţionali a căror activitate principală constă în investiţii în instrumente
financiare, inclusiv entităţile care se ocupă cu securizarea activelor sau alte operaţiuni de
finanţare.

Clienţi care pot fi consideraţi profesionali la cerere – Criterii de identificare
1. Clienţii, alţii decât cei prevăzuţi în Categoria de clienţi încadraţi drept profesionali, inclusiv organismele din sectorul public, autorităţile publice locale, municipalităţile şi investitorii obişnuiţi privaţi, pot, de asemenea, să renunţe la o parte din protecţia conferită de normele de conduită profesională.
S.S.I.F. pot trata oricare dintre clienţi drept client profesional, cu condiţia respectării criteriilor relevante şi procedurii prezentate în continuare.
Renunţarea la protecţia permisă de normele standard de conduită profesională este
considerată valabilă numai cu condiţia ca o evaluare adecvată, efectuată de S.S.I.F., a
competenţei, experienţei şi cunoştinţelor clientului să ofere o garanţie rezonabilă, în lumina
naturii tranzacţiilor sau serviciilor avute în vedere, că acesta este în măsură să ia decizii de
investiţii şi să înţeleagă riscurile la care poate fi expus.
Criteriile de aptitudine aplicate administratorilor şi directorilor entităţilor autorizate în
temeiul directivelor din domeniul financiar pot fi considerate unul dintre mijloacele de
evaluare a competenţei şi a cunoştinţelor clientului. În cazul unei entităţi mici, evaluarea
respectivă se referă la persoana autorizată să efectueze tranzacţii în numele acesteia.
În cadrul acestei evaluări, trebuie să fie îndeplinite cel puţin două dintre următoarele
criterii:

a) clientul a efectuat în medie 10 tranzacţii de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele
4 trimestre anterioare pe piaţa respectivă;
b) valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din
depozite bancare şi instrumente financiare, depăşeşte 500.000 EUR;
c) clientul activează de cel puţin un an sau a activat timp de cel puţin un an în sectorul
financiar într-o poziţie profesională care necesită o cunoaştere a tranzacţiilor sau a serviciilor
în cauză.