Glosar de termeni

A

Active - Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de încasare) apartinând subiectului economic; în cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).

 

Actionar semnificativ - orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare care, cumulat, reprezinta fie cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului, fie ii confera cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala a actionarilor.

 

Actiune - titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in Adunarile Generale.

 

Agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizica autorizata de A.S.F. care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni (vanzare si/sau cumparare) cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati.

 

Ask - pretul cel mai mic la care un participant la piata este dispus sa vanda actiuni la memontul respectiv; daca introduceti un ordin pentru a cumpara actiuni, cel mai probabil veti plati pretul "Ask".

 

Audit - Examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifica daca, în opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta în mod real situatia financiara a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

 

Avans în cont curent - Acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pâna la concurenta sumei pentru care acesta în urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.

 

Agent Custode - reprezinta orice institutie financiara autorizata de Banca Nationala a Romaniei si A.S.F. sa furnizeze servicii de decontare si custodie a instrumentelor financiare si care preia obligatiile de decontare a Clientului.

 

Apelul in marja - este cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja si intervine in situatia in care marja scade sub valoarea minima specificata in prezentul contract. Aceasta cerere trebuie onorata pana cel tarziu ora 10:00 a zilei lucratoare urmatoare primirii apelului in marja de catre client si va fi inscrisa explicit in raportul de tranzactionare.

 

B

Bancruta - Stare de încetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia în mod automat falimentul cu toate consecintele aferente.

 

Bilet la ordin - Efect de comert prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata, la un anumit termenBroker - persoana autorizata de A.S.F. pentru a intermedia vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare in contul clientului.

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin decizia C.N.V.M., care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de catre societatile de servicii de investitii financiare membre; Bursa de Valori Bucuresti a fost reînfiintata în anul 1995, prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995.

 

Banca custode – orice banca comerciala autorizat de Banca nationala a Romaniei si A.S.F. , abilitata sa ofere servicii de custodie.

 

Broker - este  persoana fizica atestata  de  Consiliul bursei  al SC Bursa de Valori Bucuresti SA si  autorizata  de A.S.F. ca agent  pentru servicii de  investitii  financiare  sa  negocieze  cereri  si  oferte  si  sa  incheie  tranzactii  exclusiv  in  numele  unui intermediar.

 

C

Capitalizare bursiera - produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor la un moment dat.Casa de compensatie - societate comerciala sau departament din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

 

Cesiune - Transmiterea Contractului de leasing de la un Utilizator la altul prin intermediul unui contract de cesiune.

 

CFD/FX - Tranzacţionarea CFD pe valute  constă în cumpărarea unei valute şi vânzarea alteia în mod simultan. Valutele sunt cotate în perechi, de exemplu Euro/USD. În momentul în care una dintre aceste două valute creşte în valoare, înseamnă că se apreciază în raport cu perechea valutară a cărei valoare descreşte. Tranzacţionarea CFD pe valute  este o modalitate populară de a efectua tranzacţii pe pieţe financiare active 24/24 h. Piaţa CFD pe valute este o piaţă "over-the-counter" (OTC) ceea ce înseamnă că tranzacţiile nu se efectuează prin intermediul unei pieţe reglementate. 

 

Cifra de afaceri - Suma globala a vânzarilor de produse si servicii ale unei companii într-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

 

Clasa de valori mobiliare - totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, titluri de stat, etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemtiune - pentru actiuni - si valoare nominala, pret, dobanda, durata/scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversiune - pentru obligatiuni).

 

Client - persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu o societate de servicii de invstitii financiare.

 

Comision - taxa perceputa de agentul pentru servicii de investitii financiare pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de valori mobiliare.

 

Cont asistat - tip de cont in care intermediarul nu va putea efectua operatii in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rolul intermediarului fiind acela de a informa clientul asupra eventualelor operatiuni ce se pot efectua.

 

Cont de client - cont din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta precum si tranzactiile incheiate.

 

Cont discretionar - tip de cont in care intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare, intocmirea oricaror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).

 

Control intern - un ansamblu de activitati si operatiuni desfasurate cu scopul de a asigura respectarea de catre Intermediar si angajatii sai a legilor, reglementarilor pietei de capital, precum si a normelor si procedurilor interne ale acesteia.

 

CONTRAPARTI ELIGIBILE  - sunt considerate contrapărţi eligibile următoarele entităţi:
a) societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit si societăţile de asigurare;
b) organismele de plasament colectiv si societăţile lor de administrare;
c) fondurile de pensii si societăţile lor de administrare;
d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru;
e) persoanele fizice sau juridice ale cărei activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;
f) traderii;
g) guvernele naţionale si entităţile publice subordonate acestora inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publica;
h) băncile centrale si organizaţiile transnaţionale.

 

Cont  in  marja  - este  contul  in  care  se  evidentiaza numerarul sau activele financiare necesare  garantarii  pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate.

 

CLIENT PROFESIONAL – este clientul care poseda experienţa, cunoştinţele si capacitatea de a lua decizia investiţională si de a evalua riscurile pe care acestea le implica (instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de asigurări, organisme de plasament colectiv si societăţile de administrare ale acestora, fonduri de pensii si societăţile de administrare ale acestora, traderii, etc.).

 

CLIENT DE RETAIL - este clientul care nu este client profesional.

 

D

Data de inregistrare - data calendaristica, stabilita in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror se vor aplica deciziile Adunarii Generale a Actionarilor; data de inregistrare este ulterioara datei intrunirii Adunarii Generale.

 

Data de referinta - data calendaristica, stabilita de Consiliul de Administratie, care serveste la identificarea actionarilor care vor participa la Adunarea Generala, vor vota in cadrul acesteia si vor beneficia de dividende.

 

Dealer - intermediar pentru valori mobiliare care vinde sau cumpara valori mobiliare in numele propriu al societatii de servicii de investitii financiare.

 

Depozitarul Central - persoana juridica autorizata de A.S.F. pentru a tine evidenta drepturilor de proprietate ale detinatorilor de valori mobiliare, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata organizata de valori mobiliare.

 

Depozitar - entitate autorizata de A.S.F. sa desfasoare activitati de inregistrare, depozitare, compensare si decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare.

 

Dividend - alocarea periodica a profitului unei societati catre actionarii sai; acesta este platit in numerar, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

 

E

Emisiune de valori mobiliare - operatiune prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriere potentialilor investitori. Aceeasi interpretare este data si totalitatii valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.

 

Emitent de valori mobiliare - persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma, autoritate a administratiei publice centrale sau locale) care, in conditiile legii, a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare.

 

Eroare

 

Eroarea reprezinta orice tranzactie si/sau ordin inregistrat/e inexact din cauza unor probleme informatice sau nefunctionalitati ale sistemului de tranzactionare/operare.

 

Ca urmare:


Pentru operatiunile cu instrumente financiare, realizate prin intermediul platformelor de tranzactionare oferite de catre SSIF GOLDRING SA, daca acestea contin sau se bazeaza pe o eroare vadita operatorul platformei poate:


- face ajustarile necesare tranzactiei sau ordinului, astfel incat sa reflecte operatiunea, fara eroarea vadita;
- inchide pozitia deschisa;
- anula tranzactia. In acest caz, inchide pozitia detinuta ca si cand deschiderea acesteia nu ar fi avut loc;
- sa intreprinda orice alte masuri pe care le considera necesare pentru a reflecta situatia reala.

 

Exercitarea drepturilor precizate mai sus este supusa urmatoarelor conditii:


- se va actiona in mod rezonabil si cu buna-credinta;
- se va putea exercita acest drept, cu sau fara preaviz; in cazul exercitarii fara preaviz, vor fi oferite explicatii in scris (cat mai curand posibil, intr-un termen rezonabil pentru analizarea situatiei ivite) asupra actiunii efectuate.

 

Exercitarea drepturilor se va realiza chiar daca aceasta presupune inregistrarea de catre client a unei pierderi.

 

Clientul nu poate emite pretentii asupra unui castig realizat in urma unei tranzactii eronate.

F

Fond de investitii - tip de investie operat de o societate de investii care acumuleaza fonduri de la actionari si investeste, in schimbul unui comision de administrare, intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate; principalele avantaje ale unui astfel de fond sunt oferirea unui portofoliu diversificat si a unui management profesional.

 

Formator de piata - societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M. care actioneaza in calitate de dealer si ofera cotatii ferme pentru vanzarea si/sau cumpararea pachetelor de valori mobiliare, in conformitate cu normele care reglementeaza piata .

 

G

Grad de indatorare - raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei; pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai ridicata; marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea.

 

I

Inchiderea unei pozitii deschise  - reprezinta stingerea de catre Client, Intermediar, sau Casa de Compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune.

 

Inchiderea fortata a pozitiilor - deschise este o operatiune de inchidere a pozitiilor deschise, in urma unui ordin dat de Casa de Compensatie sau din Initiativa Intermediarului, daca Clientul acestuia nu raspunde apelului in marja sau pentru limitarea riscurilor.

 

Informatii confidentiale - informatii de orice natura referitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate.Informatii privilegiate - informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor, persoanele initiate fiind obligate sa nu le divulge si sa nu le exploateze in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.

 

Instrumente financiare derivate - contracte futures, options precum si alte active calificate de catre A.S.F. ca instrumente financiare derivate.

 

Intermediere de valori mobiliare - proces realizat de persoane autorizate conform legii si desfasurat exclusiv pe pietele organizate de valori mobiliare, avand drept scop cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare.

 

Investitor - persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine sau vinde instrumente financiare cu scopul de a obtine profit din dividende sau la cresterea valorii de piata a acestora.

 

Instrumente financiare – inseamna valori mobiliare, titluri de participare la organisme de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures financiare, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, optiuni, instrumente financiare derivate pe marfuri sau oirce alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata.

 

Intermediar – (SSIF GOLDRING) este societatea de servicii de investitii financiare inscrisa in Registrul public al A.S.F. si autorizata sa intermedieze, in numele Clientului, tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA, cu indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia si regulamentele aplicabile.

 

INVESTITOR CALIFICAT
a) entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare;
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;
c) entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;
2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;
2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;
3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare;
e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c).

 

L

Lichiditate - in termeni bursieri lichiditatea este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar; in absenta lichiditatii functionarea continua a pietei poate fi afectata, existenta ei garanteaza ca plata/incasarea valorii mobiliare tranzactionate are loc prompt si in conditii de maxima siguranta.

 

LEGATURI STRANSE - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control.

 

M

 

Modificarea poziţiei din Registrureprezintă executarea de către SSIF Goldring SA în Registrul Depozitarului Central în numele şi pe contul clientului a instrucţiunilor transmise de acesta privind:

  • - efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare într-un alt temei decât cel specific unei tranzacţii bursiere;

  • - gajarea valorilor mobiliare;

  • - efectuarea modificărilor în registru a datelor personale ale clientului.

 

Marcarea la piata a pozitiilor deschise -  este operatiunea efectuata de Casa de Compensatie si Intermediar, in timpul si /sau la sfarsitul fiecarei sesiuni de tranzactionare prin care se realizeaza ajustarea zilnica a contului de marja rezultata in urma profitului sau pierderii potentiale, aferente diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise. Marcarea la piata se realizeaza in raport cu pretul ultimei tranzactii a sesiunii de tranzactionare (la pretul de cotare), daca S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) nu decide altfel.

 

Membru compensator - este persoana juridica autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) care, indeplinind conditiile  prevazute  de  legile  si  regulamentele  aplicabile pietei reglementate de Instrumente Financiare Derivate,  are  dreptul  sa  inregistreze  la  S.C. Casa  Romana  de  Compensatie  S.A.  Sibiu  (CRC) sau la S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. (CCB) tranzactiile cu Instrumente Financiare Derivate derulate la SC Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri SA Sibiu (BMFMS), sau la SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

 

O

Obligatiune - valoare mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate fi statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala; obligatiunile emise confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent.

 

Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.) - departament din cadrul A.S.F. specializat in inregistrare valorilor mobiliare.

 

Oferta publica de cumparare - oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau transmisa pe alte cai; o conditie esentiala este ca posibilitatile de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare sa fie egale.

 

Oferta publica de preluare - oferta publica de cumparare de valori mobiliare facuta de o persoana fizica sau juridica cu scopul de prelua o societate comerciala detinuta public.

 

Oferta publica de vanzare - oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, conditia fiind posibilitatea egala de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

 

Oferta publica primara - oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii; scopul ofertei publice primare fiind acela da a plasa spre tranzactionare pe piata valori mobiliare.

 

Oferta publica secundara - oferta publica ulterioara emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise anterior.

 

Ofertant de valori mobiliare - emitent sau proprietar de valori mobiliare care ofera spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare prin oferta publica.

 

Optiune - tip de contract standardizat care creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin anulat - ordin de cumparare anulat inaintea executarii; anularea ordinului poate avea loc in orice moment daca acesta nu a fost executat.

 

Ordin Day - ordin pentru cumpararea/vanzarea de actiuni care expira daca nu a fost executat sau anulat in ziua in care a fost plasat; daca ordinul day este plasat dupa inchiderea bursei, valabilitatea ordinul se extinde pentru urmatoarea zi de tranzactionare.

 

Ordin de tranzactionare - oferta de vanzare/cumparare de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare;pe piata sun admise trei tipuri de ordine: ordine la piata, ordine limita si ordine tot-sau-deloc (all or none).

 

Ordin la piata - ordin de tranzactionare care presupune executarea imediata a acestuia, inaintea ordinelor limita si in ordinea inregistrarii lor, la cel mai bun pret al pietei.

 

Ordin limita - ordin de tranzactionare care impune o restrictie asupra pretului de vanzare sau de cumparare, printr-un astfel de ordin clientul nu va plati niciodata mai mult decat pretul limita la cumparare si nu va accepta mai putin decat pretul limita la vanzare.

 

Ordin respins - ordin care nu indeplineste conditiile de validitate.

 

Ordin tot-sau-deloc (all or none) - ordin de tranzactionare care trebuie executat printr-o singura tranzactie, dar nu neaparat imediat; ordinul tot-sau-deloc (all or none) poate fi un ordin la piata sau un ordin limita.

 

P

Piata Deal - piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care B.V.B. stabileste o valoare minima a tranzactiei; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

 

Piata Odd Lot - piata auxiliara a pietei Regular, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

 

Piata primara - piata pe care se vand/cumpara titlurile nou emise, astfel realizandu-se finantarea agentilor economici.

 

Piata Rasdaq - sistem electronic de tranzactionare a valorilor mobiliare, reglementat si controlat de A.N.S.V.M., bazat pe concurenta dintre diversi formatori de piata; piata RASDAQ (piata organizata extrabursiera) asigura tranzactionarea actiunilor distribuite in urma Programului de Privatizare in Masa, neinscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti.

 

Piata Regular - piata principala in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare; in aceasta piata se determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

 

Piata secundara - piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piata priamara unde se plaseaza titlurile nou emise, in cadrul pietei secundare se opereaza tranzactii cu titlurile deja emise.

 

Piata Unlisted - piata in care se tranzactioneaza valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

 

Pozitie de control - participare la capital care confera unui actionar sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat, cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului.

 

Pozitie majoritara - participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot la adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie a emitentului.

 

Pozitii deschise - reprezinta totalitatea instrumentelor financiare derivate, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse.

 

Pozitia descoperita - este pozitia deschisa care nu are acoperita marja.

 

Pozitie majoritara absoluta - participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot in consiliul de administratie, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca toti membrii din consiliul de administratie a emitentului.

 

Preluare - dobandirea unei pozitii majoritare in cadrul unei societati.

 

Pret brut (%) obligatiune - pret care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

 

Pret de referinta - pret fata de care se calculeaza variatia de pret a unui simbol in ziua sedintei de tranzactionare; reprezinta pretul de inchidere din piata principala a simbolului inregistrat in sedinta de tranzactionare precedenta.

 

Pret net (%) obligatiune - pretu care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

 

Pret de deschidere - pret la care o actiune incepe o zi de tranzactionare.

 

Profit pe actiune - raportul dintre profitul net exprimat in lei si numarul de actiuni emise de societate; acest indicator poate fi calculat si in valuta, folosind raportul dintre profitul net exprimat in valuta respectiva (la cursul mediu din anul corespunzator profitului) si numarul de actiuni emise de societate; profitul pe actiune este utilizat la calcularea altor indicatori care ajuta in a determina daca o actiune este sub sau supraevaluata, un astfel de indicator este raportul pret/profit. (PER).

 

PERSOANE IMPLICATE
a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; 
b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; 
c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) - c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

 

R

Randamentul activelor - raport dintre profitul net si activul total al unei societati; acest indicator reflecta eficienta utilizarii activele societatii pentru a genera profit; randamentul activelor prezinta un interes deosebit in cazul societatilor bancare, in acest caz, o valoare supraunitara (mai mare de 100%) este dovada unor performante financiare deosebite.

 

Raport pret/profit (PER) - raport intre pretul actiunii si profitul pe actiune, poate fi calculat in lei sau in valuta; un raport pret/profit mare este de regula expresia unor anticipari de crestere a companiei; dar in acelasi timp un raport pret/profit ridicat poate fi si expresia unor profituri recente scazute, iar un raport pret/profit scazut reflecta fie asteptari pesimiste in privinta companiei, fie o subevaluare a actiunilor respectivei companii.

 

S

S.A. - Societate pe actiuniSindicat de intermediere - asocierea dintre doua sau mai multe societati de servicii de investitii financiare cu scopul efectuarii unei oferte publice.

 

SC Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) sunt operatori de piata autorizati de A.S.F sa administreze piata reglementata la termen de Instrumente Financiare Derivate, avand drept scop asigurarea, in conditii centralizate de negociere, eficienta si transparenta, a unui cadru organizat in care se pot desfasura tranzactii bursiere cu Instrumente Financiare Derivate .

 

Societate de compensare, decontare si depozitare - persoana juridica autorizata de catre C.N.V.M. sa indeplineasca functii privind compararea termenilor tranzactiilor cu valori mobiliare, decontarea tranzactiilor si facilitarea decontarii prin inscrierea in cont a tranzactiilor impreuna cu un registru independent autorizat de C.N.V.M., depozitarea, retragerea si custodia valorilor mobiliare.

 

Societate de servicii de investitii financiare (SSIF) - societate pe actiuni autorizata de catre A.S.F. sa exercite, ca obiect unic de activitate, intermedierea de valori mobiliare.

 

Societate deschisa - societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate pe actiuni emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes; o societate face parte din categoria societatilor deschise daca, la incheierea unui exercitiu financiar, are un capital social mai mare de 1 miliard lei si mai mult de 500 de actionari.

 

Societate inchisa - societate pe actiuni ale carei documente constitutive prevad restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor sale, interzic orice distribuire de valori mobiliare catre public sau care are un capital social sub 1 miliard de lei sau mai putin de 500 de actionari.

 

S.R.L. - Societate cu raspundere limitata.

 

Servicii de investiţii financiare– activităţi profesionale constând în operaţiuni cu instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în numele unor terţi, şi servicii accesorii sau conexe.

T

Trader - persoana din cadrul unei societati de servicii de investitii financiare care introduce ordinele clientilor in sistemele Bursei de Valori Bucuresti.

 

Tranzactie de valori mobiliare - vanzarea/cumpararea de valori mobiliare pe o piata organizata de valori mobiliare.

 

V

Valoare nominala obligatiune - valoarea de inregistrare a unei obligatiuni; daca inmultim valoarea nominala a unei obligatiuni cu numarul de obligatiuni obtinem valoarea totala a imprumutului obligatar.

 

Valori mobiliare - instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor drepturi patrimoniale (drepturi de proprietate sau drepturi de creanta) asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora; valori mobiliare sunt actiunile, obligatiunile, titlurile emise de administratia publica centrala si locala, precum si instrumentele financiare derivate si alte titluri de credit, incadrate de A.S.F. in aceasta categorie.

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile prezentate in Politica de cookie. Sunt de acord