Sustenabilitatea pieței de capital. Perspective ESG

Importanța tot mai mare a responsabilității sociale a întreprinderilor  și a sustenabilității sociale a dus la creșterea gradului de conștientizare a investitorilor cu privire la participarea etică pe piață. Investițiile ESG reprezintă  investițiile durabile ce urmăresc obținerea unor randamente pozitive într-un timp îndelungat asupra mediului, societății și performanței întreprinderii.

Enviroment, Social, Governance (denumit în continuare ESG) reprezintă o serie amplă de factori de mediu, sociali și de guvernanță ce sunt utilizați pentru evaluarea modului de gestionare a performanței companiilor precum și impactul lor sub aspectul sustenabilității.

Componenta  de mediu (Enviroment) ia în considerare modalitatea prin care compania își administrează responsabilitatea față de mediul natural sau fizic precum și eforturile de reducere a emisiilor de carbon care reprezintă riscuri și oportunități tangibile atât pentru părțile interesate, cât și pentru acționari.

Componenta socială (Social) se axează pe relații, respectiv pe modul în care o companie își gestionează relațiile cu angajații săi, cu părțile interesate, cu comunitățile în care își desfășoară activitatea sau cu mediul politic larg. Altfel spus, în ce măsură compania este capabilă să recunoască și să se adapteze cu succes la tendințele sociale, la mișcările sindicale sau la evoluțiile politice. Riscurile și oportunitățile sociale au un impact direct asupra performanțelor financiare ale unei companii și asupra percepției publice ca fiind un cetățean corporativ responsabil.

Componenta de guvernanță corporativă (Governance) se referă la factorii de guvernanță ai procesului decizional, de la elaborarea politicilor suverane până la distribuirea drepturilor și responsabilităților între diferiți participanți din cadrul corporațiilor, inclusiv consiliul de administrație, managerii, acționarii și părțile interesate.

Scorurile ESG sunt o măsură de evaluare obiectivă a performanței nefinanciare a unei companii și sunt calculate de către companii specializate, fiecare dintre acestea având propria metodă și formulă de a determina scorul (ex. Bloomberg, ESG Data Services, RepRisk, Corporate Knights Global 100).

Anul 2022 reprezintă un an important în dezvoltarea practicilor ESG pentru România. Bursa de Valori București a recunoscut trendul global și a observat nevoia unor criterii de mediu, sociale și de guvernanță, ca urmare a creșterii importanței în deciziile investitorilor străini. Pentru a menține companiile românești la același grad de atractivitate, este foarte importantă implementarea acestor scoruri. În caz contrar, unele companii ar putea ieși de pe radarul unor investitori individuali sau chiar fonduri de investiții care acordă o importanță ridicată acestei laturi a guvernanței corporative. Prin implementarea scorurilor ESG se dorește educarea pieței și nici într-un caz restricționarea acesteia.

Astfel, Bursa de Valori București vine atât în ajutorul companiilor listate prin publicarea la data de 11 aprilie 2022 a unui Ghid privind raportarea ESG, cât și a investitorilor cărora le pune la dispoziție site-ul BVB Research Hub unde sunt publicate scorurile ESG. Aceste scoruri au fost calculate de către Sustainalytics, partenerul BVB.

În acest moment, pe portalul BVB Research Hub sunt publicate scorurile ESG pentru următoarele companii: Antibiotice Iași (ATB), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Farmaceutica Remedia (RMAH), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Bursa de Valori București (BVB), Sphera Group (SFG) , Norofert(NRF) și Banca Transilvania (TLV).

Investitorii sunt informați cu privire la publicarea unui raport ESG printr-un raport curent al emitentului pe site-ul BVB. În momentul publicării scorurilor ESG de către emitenți s-a putut observa că piața nu a reacționat, evoluțiile cotațiilor fiind obișnuite, fără volatilitate ridicată sau volume tranzacționate ieșite din comun.

Autoritățile de reglementare specifice pe piața de capital vin și ele în sprijinul implementării la nivel național al domeniului durabilității prin următoarele acte normative:

  • Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 -Emitenții de valori mobiliare trebuie să publice în raportul anual informații referitoare la conceptul de durabilitate conform pct. I al Anexei nr.15 din prezenta reglementare astfel:

„ I  Raportul cuprinde raportul administratorului, precum și, în cazurile aplicabile, raportul consolidat al administratorului, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile, și include, în cazul pieței reglementate, și declarația privind guvernanța corporativă, precum și, în cazurile aplicabile, declarația nefinanciară privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită

  • A fost elaborat proiectul de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr.537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi a informațiilor privind durabilitatea. Noua directivă urmărește:
    • Asigurarea informațiilor privind durabilitatea de către emitenți
    • Oferirea detaliată a informațiilor raportate precum și introducerea de cerințe a raportării în conformitate cu standardele obligatorii ale Uniunii Europene de raportare privind durabilitatea.

Noile standarde privind rapoartele de sustenabilitate se doresc a fi aprobate în mod oficial până la finalul anului 2022, urmând ca acestea să fie aplicate în raportările din anul 2024, aferente exercițiul financiar 2023. Începând cu anul 2027, toate companiile listate pe piața reglementată la Bursa de Valori București vor fi nevoite să publice rapoarte referitoare la dezvoltarea durabilă.

În luna iunie, Goldring a aplicat clienților un Chestionar privind evaluarea percepției investitorilor asupra factorilor ESG cu scopul de a identifica nivelul de cunoaștere a scorurilor, precum și concretizarea unor rezultate cu privire la măsura în care fiecare componentă a scorului E-Enviorement, S-Social, G-Governance este urmărită de investitori și dacă aceasta influențează sau nu procesul investițional. La acest chestionar au răspuns un număr de 110 clienți.

Tabelul nr.1 –  Chestionar  privind evaluarea percepției investitorilor asupra factorilor ESG

ÎntrebareRăspunsÎntrebareRăspuns
,,Ați auzit până acum de scorurile ESG?”DA: 39.1%

NU: 60.9%

,, În procesul dumneavoastră investițional, cât de relevant este scorul ESG?”Relevant: 10%

Deloc relevant: 46%

Alte răspunsuri: 44%

,, Aveți cunoștință de practicarea scorurilor ESG pe piețele din România? (BVB)” 

DA: 21.8%

NU: 78.2%

,, Pe viitor, ați fi interesat de produse create în jurul scorurilor ESG?”DA: 32%

NU: 68%

Sursa: prelucrări ale autoarei

Astfel, putem concluziona faptul că, în prezent, scorurile ESG nu reprezintă o prioritate în procesul decizional, la nivelul României. Companiile care înregistrează un scor ESG bun, tind să ofere randamente pozitive pe o perioadă mai lungă de timp, fiind însă aproape irelevant pentru investițiile pe termen scurt (speculații). Cu toate acestea, Goldring încurajează investitorii să adopte o atitudine responsabilă atunci când iau decizii de investiții.

Pot fi investiții durabile următoarele:

  • Investiții în activități economice ce contribuie la un obiectiv de mediu cum ar fi : utilizarea eficientă a materiilor prime, a apei, a emisiilor de gaze precum și a resurselor energetice.
  • Investiții în activități economice cu un obiectiv social cum ar fi combaterea inegalității de gen
  • Investiții în capital uman din punct de vedere economic sau social cu condiția ca aceste societăți să urmeze practici de bună guvernanță.

 

Rebeca Filipan