Glosar Termeni Bursieri

Ordoneaza dupa:

Denumire   
Totalitatea bunurilor și creanțelor (drepturi de înc...Citește mai mult
Acționarul este orice persoană fizică sau entitate l...Citește mai mult
Acțiunile reprezintă dreptul de proprietate a unui pr...Citește mai mult
Activul-suport este un instrument financiar, un indice...Citește mai mult
Acționarul majoritar este persoana sau grupul de perso...Citește mai mult
Acționarul semnificativ este persoana sau grupul de pe...Citește mai mult
Administrarea de portofolii  reprezintă administrarea...Citește mai mult
Societățile pe acțiuni se bazează pe deciziile AGA,...Citește mai mult
Agentul de plată este o instituție financiară, respe...Citește mai mult
Brokerul este angajat al unei Societăți de Servicii d...Citește mai mult
Analiza fundamentală se realizează pentru a analiza i...Citește mai mult
Analiza tehnică realizează analiza instrumentelor fi...Citește mai mult
Oferta publică inițială are loc atunci când o compa...Citește mai mult
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) asigură...Citește mai mult
Listarea tehnică se realizează fie pe Piața Princip...Citește mai mult
Companiile denumite blue chip sunt companiile de top, c...Citește mai mult
Bugetul de venituri și cheltuieli este planul financi...Citește mai mult
Bursa de Valori București (BVB) este operatorul pieț...Citește mai mult
Bugetul personal monitorizează veniturile și cheltuie...Citește mai mult
Certificatele sunt instrumente financiare complexe și...Citește mai mult
Clientul este orice persoană fizică sau juridică că...Citește mai mult
Convocatorul este o scrisoare prin care conducerea unei...Citește mai mult
Cuponul este plata regulată a dobânzii obligațiunilo...Citește mai mult
Data de înregistrare este ziua lucrătoare stabilită...Citește mai mult
Data de referință este ziua în care este stabilită...Citește mai mult
Data ex-dividend este, de obicei, cu două zile lucrăt...Citește mai mult
Data participării garantate este ultima zi în care un...Citește mai mult
Depozitarul central este o instituție care aparține d...Citește mai mult
Diversificarea este o strategie de investiții care are...Citește mai mult
Dividendul reprezintă partea, din profitul net obțin...Citește mai mult
Standardele ESG (Environment, Social, Governance) repre...Citește mai mult
ESMA este autoritatea europeană pentru valori mobiliar...Citește mai mult
Evenimentele corporative se referă la anumite instrume...Citește mai mult
Executarea ordinelor în numele clienților constă în...Citește mai mult
Efectul de levier este un instrument care permite mult...Citește mai mult
O firmă de investiții este orice persoană juridică...Citește mai mult
Un fond tranzacționat la bursă are cel puțin o clas...Citește mai mult
Hedgingul este o strategie de asigurare contra riscului...Citește mai mult
Ordinul hidden afișează în piață doar o parte din...Citește mai mult
Codul LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere și c...Citește mai mult
Codul SWIFT este o adresă electronică unică prin ca...Citește mai mult
Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețu...Citește mai mult
Informație reglementată reprezintă orice informație...Citește mai mult
Informațiile esențiale sunt informații fundamentale...Citește mai mult
Instrumente ale pieței monetare reprezintă categoriil...Citește mai mult
Valori mobiliare; Instrumente ale pieței moneta...Citește mai mult
Intermediarii financiari fac posibilă colaborarea înt...Citește mai mult
Întreprinderile mici și mijlocii sunt societățile a...Citește mai mult
Locul de tranzacționare este o piață reglementată,...Citește mai mult
Legăturile strânse apar în situația în care două...Citește mai mult
Obligațiunile sunt împrumuturi ale investitorilor c...Citește mai mult
Opțiunea binară este un instrument financiar derivat,...Citește mai mult
Ordinul-limită  reprezintă  ordinul de a cumpăra s...Citește mai mult
Ordinul de bursă  este  instrucțiunea care exprimă...Citește mai mult
Organism de plasament colectiv (altul decât cel de tip...Citește mai mult
ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofer...Citește mai mult
Orice persoană juridică:în care o persoa...Citește mai mult
Persoanele care acționează în mod concertat sunt pe...Citește mai mult
Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care e...Citește mai mult
Piața lichidă este piața unui instrument financiar s...Citește mai mult
Programul de ofertă este un plan care ar permite emite...Citește mai mult
Programele de răscumpărare presupun achiziționarea...Citește mai mult
Fiecare instrument financiar listat pe piața de capita...Citește mai mult
SSIF-urile sunt societăți de servicii de investiții...Citește mai mult
Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT) este ope...Citește mai mult
Sistemul organizat de tranzacționare (SOT) este un sis...Citește mai mult
Situațiile financiare consolidate sunt întocmite și...Citește mai mult
Societatea obiect al preluării este acea societate ale...Citește mai mult
Tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecven...Citește mai mult
Titlurile unui organism de plasament colectiv sunt emis...Citește mai mult
Titlurile de capital constă în acțiuni și alte valo...Citește mai mult
Titlurile de datorie sunt obligațiuni, sau alte forme...Citește mai mult
Toleranța la risc este gradul de risc pe care un inves...Citește mai mult
Tranzacția deal se execută în piața deal, o piață...Citește mai mult
Tranzacționarea algoritmică este tranzacționarea de...Citește mai mult
Unitățile de fond (ETF-urile) sunt fonduri de invest...Citește mai mult
Valorile mobiliare sunt clasele de titluri de valoare c...Citește mai mult
Veniturile pasive sunt venituri din alte surse decât...Citește mai mult
Analiza SWOT conturează o imagine generală asupra une...Citește mai mult
Benzile Bollinger sunt dezvoltate de John  Bollinger...Citește mai mult
Emitentul poate fi reprezentat de companii private, aut...Citește mai mult
Bear Market – contextul pieței de capital caracteriz...Citește mai mult
BET este primul indice dezvoltat de BVB, motiv pentru c...Citește mai mult
Abuzul de piață este caracterizat de tranzacții sau...Citește mai mult
Activele circulante sunt valori care circulă într-un...Citește mai mult
Capitalizarea bursieră este valoarea de piață a tutu...Citește mai mult
Cheltuielile sunt sumele pe care o companie le plăteș...Citește mai mult
Cifra de afaceri este suma tuturor veniturilor din acti...Citește mai mult
Contul de profit sau pierdere – reprezintă performan...Citește mai mult
Contul discreționar – Contul discreționar este acel...Citește mai mult
Fluxul de numerar sau cash flow-ul reprezintă un circu...Citește mai mult
Coeficientul Beta este un indicator care măsoară vol...Citește mai mult
Contractele futures sunt angajamente standardizate în...Citește mai mult
Contracte forward sunt contracte la termen. Acestea st...Citește mai mult
Firmele sau departamentele de Consultanță Corporate o...Citește mai mult
Datoriile sunt sumele de bani pe care o persoană fizi...Citește mai mult
Sistemul federal de rezervă este banca centrală a Sta...Citește mai mult
Fondul de pensii privat este înființat pentru a supli...Citește mai mult
Formatorul de piață, cunoscut și sub denumirea de ma...Citește mai mult
Free floatul este partea capitalului social al unei co...Citește mai mult
IRIS (Issuers Reporting Information System) este un sis...Citește mai mult
MACD (Moving Average Convergence Divergence) este un in...Citește mai mult
Memorandumul este un document de prezentare specific u...Citește mai mult
EBIT, sau profitul operațional, este un indicator econ...Citește mai mult
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton an...Citește mai mult
Raportul preț/cifra de afaceri (P/S) reprezintă rapor...Citește mai mult
Raportul preț/valoare contabilă (P/BV) este raportul...Citește mai mult
Raportul preț/profit (P/E) este unul dintre cele mai u...Citește mai mult
Prospectul este acel document care este întocmit în...Citește mai mult
Veniturile reprezintă suma de bani pe care o companie...Citește mai mult
Auditorul financiar este o persoană fizică sau juridi...Citește mai mult
Raportul de audit este un raport realizat de un auditor...Citește mai mult
Auditul financiar presupune o examinare independentă a...Citește mai mult
Un bilanț  este un document contabil în care sunt tr...Citește mai mult
Capitalul social constă în totalitatea contribuțiil...Citește mai mult
Combaterea spălării banilor și a finanțării terori...Citește mai mult
Creanța este dreptul creditorului asupra unei sume de...Citește mai mult
Credit sumă de bani împrumutată de un creditor unui...Citește mai mult
Un depozit bancar este locul în care se pot depune ban...Citește mai mult
Deviația standard a unei variabile aleatorie reprezin...Citește mai mult
Gradul de lichiditate este un indicator al lichidită...Citește mai mult
Guvernanța corporativă este un set de reguli și de p...Citește mai mult
Codul ISIN (International Securities Identification Num...Citește mai mult
Norul Ichimoku este o colecție de indicatori tehnici c...Citește mai mult
Active imobilizate sunt acele active ale unei companii...Citește mai mult
Insider trading este activitatea de tranzacționare a u...Citește mai mult
KIID (Key Investor Information Document) este un docume...Citește mai mult
Conform reglementărilor Mifid II, un operator de piaț...Citește mai mult
Ofertă de valori mobiliare este comunicarea adresată...Citește mai mult
Putem vorbi despre ofertă publică inițială doar în...Citește mai mult
Oferta publică de cumpărare este oferta unei persoane...Citește mai mult
Oferta publică de preluare  este  o ofertă publică...Citește mai mult
Opțiuni - sunt instrumente financiare derivate pe car...Citește mai mult
RSI – (Relative Strength Index) este un indicator de...Citește mai mult
Randamentul este câștigul unei investiții exprimat ...Citește mai mult
Rata Sharpe măsoară performanța unui activ sau a unu...Citește mai mult
Rata Sortino este o variație a ratei Sharpe. Aceasta...Citește mai mult
Return on equity (ROE) – sau rentabilitatea capitalur...Citește mai mult
Return on assets (ROA) – sau rentabilitatea activelor...Citește mai mult
Titlurile de stat, sau obligațiunile de stat, sunt ins...Citește mai mult
Ipoteza pieței-eficiente (Efficient-market hypothesis)...Citește mai mult
Politica monetară este un set de acțiuni adoptate de...Citește mai mult
Politica fiscală este utilizarea veniturilor guvername...Citește mai mult
Gradul de îndatorare este un indicator al analizei fin...Citește mai mult