Petitii

Petiția reprezintă o cerere, reclamație sau sesizare prin care se aduc la cunoștința SSIF Goldring fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate de SSIF Goldring, sau la informațiile furnizate de SSIF Goldring în urma solicitărilor de informații primite de la petenți.

Orice persoană fizică sau juridică poate depune o petiție care trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații:

1.Nume și prenume/denumire petent

2. Domiciliul/adresa de corespondență sau sediul petentului

3. Adresa de email a petentului

4.Număr de telefon al petentului

5.Obiectul petiției

6.Prejudiciul considerat a fi cauzat

7.Motivul pentru care se înaintează petiția

8. Numele persoanei către care trebuie formulat răspunsul, în cazul în care acesta se va adresa unei alte persoane decât celei care formulează petiția

9. Adresa la care va fi expediat răspunsul

Petiția se poate completa electronic folosind formularul de mai jos sau poate fi depusă la sediul central al societății la adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Tg-Mureș